სიახლეები
25 მაისი
2017

სპეციალურ ადგილზე - ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანილი პირუტყვის რეალიზების შესახებ.

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/442034

2017 წლის 4 აპრილს სააგენტოს უფლებამოსილ თანამშრომელთა მიერ ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანილია ურბანულ გარემოში უმეთვალყურეოდ მყოფი 28 (ოცდარვა) ერთეული წვრილფეხა პირუტყვი - თხა, რომელთაგან ა.წ 9 აპრილს პირუტყვის ტრანსპორტირებისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯების ანაზღაურების შემდეგ, პატრონის მიერ თავშესაფრიდან გაყვანილია პირუტყვის ნაწილი. ამჟამად თვშესაფარში იმყოფება 8 თხა, რომლებიც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის № 20-93 დადგენილებით დამტკიცებული „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესი“-ს მე-5 მუხლის შესაბამისად ექვემდებარებიან რეალიზებას, ელექტრონული აუქციონის ფორმით - სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ელექტრონულ გვერდზე.

ელექტრონული აუქციონის დაწყების თარიღი - 29.05.2017 წ., დასრულების თარიღი - 02.06.2017 წ.

ელექტრონული აუქციონის პირობების და ლოტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ იხილოთ https://www.eauction.ge/Home/EntityView/442034

14 თებერვალს ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარს ესტუმრა გაეროს ჯანმრთელობის ორგანიზააციის სათაო ოფისის წარმომადგენელი ლეა კნოპფი, რომელიც ზოონოზურ, მივიწყებულ ტროპიკულ და ტრანსმისიულ დაავადებებზე მუშაობს და საქართველოში იმყოფება ჯანდაცვის სამინისტროს და საზ. ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მოწვევით. სტუმარმა დაათვალიერა თავშესაფრის ტერიტორია, გაეცნო სააგენტოს საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, თავშესაფრის სპეციფიკას, პირობებს და პროცედურებს. ლ.კნოპფმა მაღალი შეფასება მისცა როგორც სააგენტოს, ისე მუნიციპალური თავშესაფრის საქმიანობას, ხაზი გაუსვა, რომ თბილისში არსებული სტანდარტები, პროცედურები და მდგომარეობა სრულად შეესაბამება თანამედროვე მსოფლიო და ევროპულ სტანდარტებს, ხოლო ბევრ ასპექტში შესაძლოა განხილულ იქნას ურბანულ გარემოში ბინადარი უპატრონო ცხოველების პრობლემების გადაჭრის მაგალითადაც.

14 თებერვალს ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარს ესტუმრა გაეროს ჯანმრთელობის ორგანიზააციის სათაო ოფისის წარმომადგენელი ლეა კნოპფი, რომელიც ზოონოზურ, მივიწყებულ ტროპიკულ და ტრანსმისიულ დაავადებებზე მუშაობს და საქართველოში იმყოფება ჯანდაცვის სამინისტროს და საზ. ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მოწვევით. სტუმარმა დაათვალიერა თავშესაფრის ტერიტორია, გაეცნო სააგენტოს საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს, თავშესაფრის სპეციფიკას, პირობებს და პროცედურებს. ლ.კნოპფმა მაღალი შეფასება მისცა როგორც სააგენტოს, ისე მუნიციპალური თავშესაფრის საქმიანობას, ხაზი გაუსვა, რომ თბილისში არსებული სტანდარტები, პროცედურები და მდგომარეობა სრულად შეესაბამება თანამედროვე მსოფლიო და ევროპულ სტანდარტებს, ხოლო ბევრ ასპექტში შესაძლოა განხილულ იქნას ურბანულ გარემოში ბინადარი უპატრონო ცხოველების პრობლემების გადაჭრის მაგალითადაც.

14 თებერვალი

ვრცლად