სიახლეები
30 მარტი
2018

აუქციონის ფორმით სხვისდება პირუტყვი

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-93 დადგენილებით დამტკიცებული ,,თბილისისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესი“- საფუძველზე, დაგეგმილი აქვს მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაყვანილი 1 ერთეული მსხვილფეხა პირუტყვის (ძროხა (დეკეული)) რეალიზაცია აუქციონის ფორმით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  მომსახურების სააგენტოს ელექტრონულ გვერდის - www.eauction.geმეშვეობით;

 

აუქციონის დაწყების და დასრულების თარიღი: 30 მარტი 2018წ - 05 აპრილი 2018წ;

სარეალიზაციო პირუტყვის სახეობარაოდენობამოკლე აღწერა: 1 ერთეული პირუტყვი (ძროხა) წონით 240 კგ;

პირუტყვის საწყის სარეალიზაციო ღირებულება: 900 (ცხრაასი) ლარი;

უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა: 90 (ოთხმოცდაათი) ლარი;

ბიჯის სიდიდე: 45 (ორმოცდახუთი) ლარი;