სიახლეები
12 აპრილი
2018

აუქციონის ფორმით სხვისდება პირუტყვი

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-93 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის“ საფუძველზე, ახორციელებს მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაყვანილი 1 ერთეული მსხვილფეხა პირუტყვის (ძროხა (დეკეული)) რეალიზაციას აუქციონის ფორმით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  მომსახურების სააგენტოს ელექტრონული გვერდის - www.eauction.ge (https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/511917) მეშვეობით;

ა) აუქციონის დაწყების და დასრულების თარიღი: 11 აპრილი 2018წ - 16 აპრილი, 2018 წ;

) სარეალიზაციო პირუტყვის სახეობა, რაოდენობა, მოკლე აღწერა: 1 ერთეული;

პირუტყვი (ძროხა), წონით 240 კგ.

) პირუტყვის საწყისი სარეალიზაციო ღირებულება: 600 (ექვსასი) ლარი;

) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა: 60 (სამოცი) ლარი;

) ბიჯის სიდიდე: 30 (ოცდაათი) ლარი.