ცხოველების ტრანსპორტირება

ტრანსპორტირება გულისხმობს, სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლების მიერ სპეციალური ავტოტრანსპორტით, პირის განცხადების და ამ წესით განსაზღვრული საფასურის გადახდის საფუძველზე განხორციელებულ ქმედებებს, რომლებიც მოიცავს პირის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ცხოველის/ცხოველის ლეშის ტრანსპორტირებას პირის მიერ მითითებული საწყისი პუნქტიდან დანიშნულების ადგილამდე, ტრანსპორტირების მანძილის და მოლოდინის/დაყოვნების პერიოდის გათვალისწინებით;

ტრანსპორტირების მანძილის საზომად გამოიყენება 1 კილომეტრი;
მოლოდინი გულისხმობს სააგენტოსა და პირს შორის წინასწარი შეთანხმებით განსაზღვრულ, პირის მიერ მითითებულ საწყის ან შუალედურ პუნქტში ლოდინის საერთო დროს;

დაყოვნება გულისხმობს ტრანსპორტირების პროცესში წინასწარი შეთანხმების გარეშე პირის თხოვნის საფუძველზე დამატებულ დროს, რომელიც აღემატება სააგენტოსა და პირს შორის წინასწარი შეთანხმებით განსაზღვრულ პირის მიერ მითითებულ საწყის ან შუალედურ პუნქტში ლოდინის საერთო დროს.

მოლოდინის/დაყოვნების პერიოდის საზომად გამოიყენება 10 წუთი;

მოლოდინის/დაყოვნების პერიოდის ათვლა იწყება პირველი 10 წუთის გასვლის შემდეგ;

მოლოდინის/დაყოვნების დაშვებული საერთო მაქსიმალური პერიოდი შეადგენს 120 წუთს;

სააგენტოს მიერ პირის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ცხოველების ტრანსპორტირების საფასური შეადგენს 1 ლარს - 1 კილომეტრის მანძილზე, ამას დამატებული ტრანსპორტის ერთჯერადი დეზინფექციის საფასური - 2 ლარი

სააგენტოს მიერ პირის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული ცხოველების ტრანსპორტირებისას მოლოდინის/დაყოვნების საფასური შეადგენს 2 ლარს - 10 წუთში.

მხოლოდ პირის განცხადების საფუძველზე, სააგენტო უფლებამოსილია მოახდინოს ცხოველის ტრანსპორტირება შუალედურ პუნქტებში, ტრანსპორტირების მარშრუტის ცვლილება (გაზრდა), ან დაბრუნება დანიშნულების ადგილიდან საწყის პუნქტში, ტრანსპორტირების მანძილის, მოლოდინის/დაყოვნების დროის გათვალისწინებით და შესაბამისი საფასურის გადახდის საფუძველზე.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე ფასიანი მომსახურების წესი.pdf